Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden voor onze drie pijlers binnen de organisatie: Voorstellingen, Participatie, en Onderwijs.

Algemene Voorwaarden – Voorstellingen

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Holland Dance Festival (hierna te noemen Holland Dance Festival).

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Holland Dance Festival en een bezoeker van één van de activiteiten van Holland Dance Festival. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Holland Dance Festival sluit ter zake van het bijwonen van een door Holland Dance Festival of één van haar partners te organiseren evenement.

2. Kaartverkoop/ Toegangsbewijzen

2.1 Alle door Holland Dance Festival gedane aanbiedingen, programma aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en voor eventuele fouten in voorgenoemde uitingen aanvaardt Holland Dance Festival geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Holland Dance Festival geen aansprakelijkheid voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen en partnertheaters.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker ten allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het theater of locatie waar het evenement plaatsvindt, te tonen.

2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs. In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Holland Dance Festival of een partnertheater/ officieel verkoopadres heeft verkregen en levering om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, heeft de bezoekers eveneens geen recht op restitutie.

Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan – mits voldoende beschikbaarheid van kaarten  – omgeruild worden voor een toegangsbewijs voor een andere activiteit van Holland Dance Festival tegen een vergoeding van € 3,50 per transactie.

2.4  De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

2.5 Bij betaling met de creditcard wordt deze direct belast.

3. Verblijf in het gebouw waar Holland Dance Festival een activiteit organiseert

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw waar Holland Dance Festival een activiteit organiseert – hierna te noemen het theater –  dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het theater de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het theater worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

3.2 Het is de bezoeker onder meer verboden  naar het oordeel van een functionaris van het theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het theater in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

3.3 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het theater  foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het theater of de organisatie te maken en te gebruiken.

3.4 Het theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Holland Dance Festival, het theater  en/of publicaties voor promotionele doeleinden. Indien bezoeker geen toestemming voor (externe) publicatie verleend, wordt dat vóóraf schriftelijk gemeld aan Holland Dance Festival en/of het theater.

4. Aansprakelijkheid van het gebouw waar Holland Dance Festival een activiteit organiseert

4.1 Het verblijf van de bezoeker van het gebouw waar Holland Dance Festival een activiteit organiseert – hierna te noemen het theater –  is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.2 Het theater is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden (gevolg)schade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het theater en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het theater wordt onder meer uitgesloten voor:

 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het theater ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het theater gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs-en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het theater en/of Holland Dance Festival en de bezoeker betrekking heeft;
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

4.3 Het theater is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater en/of Holland Dance Festival. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater en/of Holland Dance Festival onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het bebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet- functionerend openbaar vervoer.

5. Klachten

5.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het theater en/of Holland Dance Festival en de bezoeker dienen de directie van het theater binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden per e-mail of aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het theater en/of Holland Dance Festival niet in behandeling genomen.

5.2 De volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het theater en/of Holland Dance Festival:

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het theater en/of Holland Dance Festival en de bezoeker betrekking heeft;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal het theater het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het theater/ gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar  behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het theater/ gebouw;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het theater/ gebouw;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan-of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het theater die voorziening al dan niet aan te bieden;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
 • klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.


6. Persoonsgegevens

6.1 Gegevens met betrekking tot de bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, woonplaats en e-mailadres van de bezoeker, die door het theater en/of Holland Dance Festival worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie de Het Theater en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie.

6.2 De bezoeker kan door het theater en/of Holland Dance Festival gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het theater worden ontzegt/geweigerd.

7. Rechten van het theater

7.1 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is het theater en/of Holland Dance Festival gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang  tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het theater, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

7.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het theater en/of Holland Dance Festival bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

8. Overige voorwaarden / regelingen

8.1 Eigen (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het theater.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het en/of Holland Dance Festival is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het theater voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 14 december 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Algemene Voorwaarden – Participatie
 

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Stichting Holland Dance Festival, hierna te noemen Holland Dance Festival, op het gebied van participatie en amateurkunst in de vorm van lessen, workshops en audities.

1.2 Holland Dance Festival heeft expertise op het gebied van dans en staat garant voor een inhoudelijk kwalitatief goed programma.

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Bij annulering van deelname aan lessen of workshop(s) door de deelnemer brengt Holland Dance Festival op basis van onderstaande voorwaarden een percentage van het overeengekomen bedrag in rekening:

2.2 Annulering binnen 3 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) is niet mogelijk, het totaalbedrag voor deelname kan niet worden gerestitueerd.

2.3 Bij annulering tussen de 6 en 3 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) wordt 50% van het totaalbedrag voor deelname gerestitueerd.

2.4 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) wordt 15% administratiekosten van het totaalbedrag voor deelname in mindering gebracht van het te restitueren bedrag.

2.5 Annulering door deelnemer dient te geschieden door een ondertekende brief of e-mail.

2.6 Bij minder dan 12 deelnemers kunnen lessen of workshops(s) geannuleerd worden. Als dat het geval is, ontvangen reeds ingeschreven deelnemers het totaalbedrag voor deelname terug of kunnen zij in overleg een andere activiteit/les kiezen uit het aanbod van Holland Dance Festival.

2.7 Indien Holland Dance Festival door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van docenten) onderdelen van het samengestelde programma annuleert, wordt een passende alternatieve activiteit en/of een inhaalmoment gekozen.

2.8 Voor audities gelden geen restitutiemogelijkheden.

3. Vergoeding en betaling

3.1 Betaling van de lessen/ workshops vindt plaats via I-deal of creditcard via de reserveringsprocedure op de website van Holland Dance Festival. Bij betaling met de creditcard wordt deze direct belast.

3.2 Indien deelnemer een btw-factuur als betalingsbewijs wenst te ontvangen, dient een verzoek te worden gestuurd per e-mail aan Holland Dance Festival. Het betalingsbewijs wordt de deelnemer per e-mail toegestuurd.

3.3 Indien een deelnemer niet heeft betaald voor aanvang van de eerste les, worden er administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 5,- en vervalt de mogelijke korting.

4. Ooievaarspas

4.1 Bezitters van een geldige Ooievaarspas kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan lessen en workshops. De specifieke voorwaarden en kortingsprijzen worden per cursus vermeld op de website van Holland Dance Festival.

4.2 Ooievaarspas-korting wordt alleen verleend na het digitaal uitlezen van de Ooievaarspas op de leslocatie.

5. Aansprakelijkheid/vrijwaring

5.1 Holland Dance Festival wordt op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele relevante medische problemen van de deelnemer aan lessen of workshops.

5.2 Holland Dance Festival is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops.

5.3 Tevens is Holland Dance Festival niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van persoonlijke eigendommen.

6. Foto, film en publicatie

6.1 De deelnemer geeft Holland Dance Festival bij inschrijving automatisch toestemming dat er foto- of filmopnames kunnen worden gemaakt ten tijden van de lessen of workshops. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Holland Dance Festival en publicaties voor promotionele doeleinden.

6.2 Indien de deelnemer geen toestemming voor (externe) publicatie verleend, wordt dat vóóraf schriftelijk gemeld aan Holland Dance Festival.

 

Algemene Voorwaarden – Onderwijs


1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Stichting Holland Dance Festival, hierna te noemen Holland Dance Festival, op het gebied van onderwijs en educatie.

2. Workshops en lessen

2.1 Holland Dance Festival heeft expertise op het gebied van danseducatie en staat garant voor een inhoudelijk kwalitatief goed programma.

2.2 Holland Dance Festival stelt in overleg met de school een geschikt programma samen en maakt een lessenschema.

2.2.1 De school draagt er zorg voor dat bij iedere les een begeleider vanuit de school aanwezig is, ter (praktische) ondersteuning van de dansdocenten.

2.2.2. De school draagt er zorg voor dat door Holland Dance Festival uitgenodigde docenten in een geschikte ruimte hun werkzaamheden kunnen verrichten (te bepalen in overleg met Holland Dance Festival).

3. Voorstellingsbezoek

3.1 Indien voorstellingen bezocht worden in een extern theater draagt de school zorg voor begeleiders; op 10 leerlingen is 1 begeleider beschikbaar vanuit school.

3.2 Begeleiders toegangskaarten zijn kosteloos, uitgaande van 1 begeleider op 10 leerlingen. Indien de school wil afwijken van dit aantal, dan dient dit vooraf met Holland Dance Festival te worden afgestemd.

4. Annuleringsvoorwaarden workshops en lessen

4.1 Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden door de school brengt Holland Dance Festival op basis van onderstaande voorwaarden een percentage van het overeengekomen bedrag in rekening:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de datum van overeengekomen activiteiten: Er worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de overeengekomen activiteiten: 50% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht;
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de datum van de overeengekomen activiteiten: 100% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

4.2 Annulering dient te geschieden door teken- en beslissingsbevoegde persoon ondertekende brief of e-mail.

4.3 Indien Holland Dance Festival door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van docenten) onderdelen van het samengestelde programma annuleert, wordt in overleg met de school een passende alternatieve activiteit of een inhaalmoment gekozen.

5. Annuleringsvoorwaarden, vergoeding en betaling van voorstellingsbezoek in een theater

5.1 De school is aan Holland Dance Festival ter zake van de verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd zoals deze schriftelijk is bevestigd per e-mail.

5.2 Holland Dance Festival zal de school een factuur doen toekomen welke per bank wordt voldaan door de school. Of Holland Dance Festival maakt een web-order aan die door de school kan worden voldaan middels de CJP Cultuurkaart.

5.3 De school is gehouden aan het aantal opgegeven leerlingen tot 1 week voor aanvang. Voor het dan bij Holland Dance Festival bekende aantal leerlingen worden kaarten in rekening gebracht bij de school.

5.4 Wanneer basisscholen voorstellingen via de Cultuurschakel / Vonk hebben geboekt, is artikel 12 niet van toepassing, maar dient de school het aantal leerlingen door te geven via het boekingssysteem van de Cultuurschakel. Tot 14 september 2017 kunnen wijzigingen worden doorgegeven zonder financiële consequenties (het aantal leerlingen kan nog naar beneden of boven worden bijgesteld). Het definitieve aantal leerlingen waarvoor betaald moet worden, wordt vastgesteld op 14 september 2017. Wijzigingen na deze datum worden als volgt doorberekend:

Er wordt betaald voor minimaal het aantal leerlingen dat is doorgegeven vóór 14 september 2017.
Indien er meer leerlingen bijkomen na 14 september 2017 worden deze in rekening gebracht.
5.5 De school geeft ten alle tijden het uiteindelijke exacte aantal leerlingen én begeleiders door in verband met de zaalcapaciteit (het wel of niet passen aantal bezoekers).

6. Foto en film

6.1 De school staat Holland Dance Festival toe dat er foto- of filmopnames worden gemaakt ten tijden van de workshops. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Holland Dance Festival en publicaties rondom educatiedoeleinden.

6.2 De school draagt er zorg voor dat Holland Dance Festival op de hoogte is indien bepaalde kinderen niet op beeld mogen voorkomen en maakt dit schriftelijk kenbaar.

7. Aansprakelijkheid/vrijwaring

7.1 Holland Dance Festival wordt op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele medische problemen van deelnemende leerlingen aan lessen, workshops en/of voorstellingsbezoek.

7.2 Holland Dance Festival is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops.

7.3 Tevens is Holland Dance Festival niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.